top
01 02 03

04

05 06 07 08 09 10

01

ประวัติของโรงเรียน
              โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในความรับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2524 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของราษฎรที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ความสามารถ อ่านออกเขียนได้ เดิมเด็กในวัยเรียนในหมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนที่ โรงเรียนบ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะทางถึง 5 กิโลเมตร ได้รับความลำบากในการเดินทางไปเรียน  มีคลองกุยบุรีและลำห้วยขวางกั้นระหว่างหมู่บ้านรวมไทยกับหมู่บ้านย่านซื่อ ถึง 2 แห่ง คือ ห้วยทุ่งแฝก และห้วยเขาน้อย ฤดูฝนน้ำหลากเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปโรงเรียน ประชาชนในหมู่บ้านได้ส่งตัวแทนเข้าพบกับ ร้อยตำรวจตรี ประโยชน์ เข็มแก้ว (ยศในขณะนั้น)  ผู้บังคับหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 725 กองร้อยที่ 3 ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่บ้านย่านซื่อ เพื่อขอให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น ตำรวจตระเวนชายแดน ได้ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านดำเนินการจัดหาวัสดุก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นและให้ข้าราชการตำรวจหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 725 ทำการสอน เริ่มแรกมีนักเรียน จำนวน 40 คน ปี พ.ศ.2529  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้อนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
              เดือน พฤศจิกายน 2528 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 580,000 บาท สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ป.04 จำนวน 1 หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2529 ที่ดินของโรงเรียนได้รับบริจาคจากราษฎรบ้านย่านซื่อ จำนวน 25 ไร่ ได้รับการสนับสนุนเงิน งบประมาณจากทาง ราชการ และภาคเอกชน สนับสนุนจัดสร้างอาคารประกอบอื่น ๆ
              ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นเด็กก่อนวัยเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 79 คน ครู ตชด. 7 นาย ครูอัตราจ้าง 1 คน  ผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน ปัจจุบัน ร้อยตำรวจโท สุรวุฒิ  บุญถนอม เป็นครูใหญ่

การรับเสด็จฯ
              ครั้งที่ 1  วันที่  23  มีนาคม   2538 
              ครั้งที่ 2  วันที่  25  มกราคม  2548 
              ครั้งที่ 3  วันที่  12  มกราคม  2553 
              ครั้งที่ 4  วันที่  14  มกราคม  2558
              ครั้งที่ 5  วันที่  16  มกราคม  2563

01

02

วิสัยทัศน์โรงเรียน :
         1.
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
         2.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
         3.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

04

ปรัชญาโรงเรียน  :  สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

04

โครงการพระราชดำริ
          1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน                ครูรับผิดชอบ ด.ต.อำนาจ  สืบสุทธา


01  02  03  04

          2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา               ครูรับผิดชอบ จ.ส.ต.หญิงรัตติกาล  จิตต์จำนงค์

01  02  03  04

          3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน              ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงเจริญ  ยุบล

  01  02

          4. โครงการส่งเสริมสหกรณ์                              ครูรับผิดชอบ ส.ต.อ.หญิงจินตนาพร  เกาะเกตุ

01  02

          5. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์           ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงเจริญ  ยุบล

01  0203

          6. โครงการฝึกอาชีพ                                        ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงพลับพลึง  ไหลเรี่ย

01  02  03  04
      

          7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           ครูรับผิดชอบ ส.ต.ท.ศุภวิชญ์  เกิดพร้อม

01  03  04  02

          8. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร       ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงพลับพลึง  ไหลเรี่ย

01  02  03  04

05

ผลิตภัณฑ์โรงเรียน : โครงการทำบุหงารำไป

        โดยมูลนิธิ รร.ตชด. ซึ่งได้รับพระราชทานพวงมาลัย ดอกไม้ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำมาให้กลุ่มแม่บ้าน ได้ทำบุหงารำไป เป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพในครัว ส่งจำหน่ายไปยังร้านภูฟ้า  ห่อละ 50 บาท

02  01  03  04

05

          ปัจจุบันมี นักเรียนรวมทั้งสิ้น  79 คน ครู ตชด. 7 นาย ครูอัตราจ้าง 1 คน  ผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/ระดับ

สอนระดับชั้น

วุฒิ

วิชาเอก

หน้าที่พิเศษนอกเหนือจากการสอน

1. 

ร.ต.ท.สุรวุฒิ   บุญถนอม

ครูใหญ่

-

ปริญญาตรี

การจัดการ

การบริหาร

2. 

ด.ต.อำนาจ   สืบสุทธา

ประจำชั้น

ป.4

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรบัณฑิต

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

3. 

ด.ต.หญิงเจริญ   ยุบล

ประจำชั้น

ป. 1

ปริญญาตรี

การจัดการ

โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ /  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน/งานธุรการ

4. 

ด.ต.หญิงพลับพลึง  ไหลเรี่ย

ประจำชั้น

ป.6

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

โครงการฝึกอาชีพ /
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กฯ

5. 

จ.ส.ต.หญิงรัตติกาล  จิตต์จำนงค์

ประจำชั้น

ป.2

ปริญญาตรี

การจัดการ

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา/วิชาการ

6. 

ส.ต.อ.หญิงจินตนาพร เกาะเกตุ

ประจำชั้น

ป. 5

ปวช.

การบัญชี

โครงการส่งเสริมสหกรณ์

7. 

ส.ต.ท.ศุภวิชญ์  เกิดพร้อม

ประจำชั้น

ป.3

ม.6

-

โครงการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติฯ

8. 

นางสาวอุมาพร    กลับกุล

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ปฐมวัย 3

ปริญญาตรี

การจัดการ

 

9. 

นางสาวพิไลพร    อิงอ้น

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ปฐมวัย 2

ปริญญาตรี

พลศึกษา

 

  10.

นางสาวสุดาไพลิน  อินพรมมี

สาระภาษาอังกฤษ

ป.1-6

ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ

 

07

ลำดับ

ชื่อ  -  สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1.

นายยุทธนา     อรรณพเพชร

ประธานกรรมการ

 

2.

นายโอภาส      พรพานิช

ตัวแทนองค์กรชุมชน

 

3.

นายพาน         เกิดพร้อม

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

 

4.

นายจรูญ         เกี่ยงงอน

ตัวแทนผู้นำทางศาสนา

 

5.

นางสาวปิยานุช    เรืองประชา

ตัวแทนผู้ปกครอง

 

6.

นายสันติ         อิงอ้น

ตัวแทนศิษย์เก่า

 

7.

จ.ส.ต.หญิงรัตติกาล  จิตต์จำนงค์

ตัวแทนครู

 

8.

นายพิน          ทองโชติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

9.

นายสมพงษ์      ลำยอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

10.

ร.ต.ท.สุรวุฒิ        บุญถนอม

ครูใหญ่ฯ / เลขานุการ

 

08

การคมนาคม : สภาพเส้นทางสามารถเดินทางเข้า - ออก ได้ทุกฤดูกาล
                        

 map

ent

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
รร.ตชด.บ้านป่าละอู กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
รร.ตชด.บ้านคลองน้อย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแนที่ 14
รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว
รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน    
รร.ตชด.บ้านป่าหมาก    
รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ    
รร.ตชด.บ้านโป่งลึก    
ศกร.อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)    
ศกร.บ้านคีรีล้อม