top
01 02 03

04

05 06 07 08 09 10

01

ประวัติของโรงเรียน
          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านปางไม้ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
ที่ 14 (ค่ายพระมงกุฎเกล้า) มีพื้นที่ดำเนินการ 25 ไร่ พิกัด NP 584996 เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 เดือน มกราคม 2528 โดยกองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวน ชายแดน (ค่ายนเรศวรหัวหิน) อยู่ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
          เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2533 กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ ได้มอบโอนพื้นที่รับผิดชอบให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ดำเนินการต่อมา ปัจจุบันเปิด ทำการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 ห้องเรียน   ครู ตชด. 7  นาย  ผู้ดูแลเด็ก 2  คน  ครูอัตราจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 4 คน ครูขั้นวิกฤตให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียน ตชด.สพป.พบ.เขต 2 จำนวน 1 คน มีคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน  9  คนพื้นที่เขตบริการของโรงเรียน มี 5 หมู่บ้าน 1,113  ครัวเรือน ประชากร 1,960  คน ชาย 1,006 คน  หญิง 954 ราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่และรับจ้าง รายได้เฉลี่ย 20,000- 30,000 บาทต่อปี  นับถือศาสนาพุทธ  นักเรียนส่วนใหญ่ มีผู้ปกครองรับ – ส่ง บางส่วนเดินเท้ามาโรงเรียน และใช้จักรยาน โรงเรียนมัธยมที่ใกล้ที่สุด คือ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา อยู่ห่างจากโรงเรียน 14  กิโลเมตร โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี 1 แห่ง อยู่ห่างจากโรงเรียน 10 กิโลเมตร และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง อยู่ห่างจากโรงเรียน 8 มี พันตำรวจตรีอำนาจ  สัมพันธ์ เป็นครูใหญ่
           การรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้
          ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่    22   มีนาคม     พ.ศ.  2538   
          ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่    26   มกราคม    พ.ศ.  2548         ลำดับที่ (388)
          ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่    11   มกราคม    พ.ศ.  2553         ลำดับที่ (576)
          ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่    13   มกราคม    พ.ศ.  2558         ลำดับที่ (763)
          ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่    15   มกราคม    พ.ศ.  2563         ลำดับที่ (978)

01  02  03

02

วิสัยทัศน์โรงเรียน : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ มีความรู้คู่คุณธรรม การสื่อสาร ใช้เทคโนโลยี ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม                                 ในการจัดการศึกษา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

04

ปรัชญาโรงเรียน  :  สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

04

โครงการพระราชดำริ
1.  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน         ครูผู้รับผิดชอบ ด.ต.สุภาพบุรุษ  รัตนพร
2.  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน       ครูผู้รับผิดชอบ  ด.ต.หญิง ยุพเรศ   รัตนพร
3.  โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา        ครูผู้รับผิดชอบ  ด.ต.หญิง สุรินทร์  แร่นิล
4.  โครงการส่งเสริมสหกรณ์                       ครูผู้รับผิดชอบ ส.ต.ท.หญิง ศิริพร  บุญมาก
5.  โครงการฝึกอาชีพ                                ครูผู้รับผิดชอบ  ส.ต.อ.หญิง ชลธิชา  พูลสวน
6.  โครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์                                                   ครูผู้รับผิดชอบ  ส.ต.อ.หญิง ชลธิชา  พูลสวน
7 . โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                    ครูผู้รับผิดชอบ ส.ต.อ.หญิง สิริลักษณ์  เมฆหมอก
8.  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร    ครูผู้รับผิดชอบ ด.ต.หญิง ยุพเรศ รัตนพร 

05

ผลิตภัณฑ์โรงเรียน : กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก  เพราะมีความแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน สามารถใช้แทนการใช้ถุงพลาสติก อีกทั้งยังช่วย ลดภาวะโลกร้อน

01   02    03     04

05

ครู  14 คน  ครูตชด.7  นาย  ผู้ดูแลเด็ก 2  คน  ครูอัตราจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 4 คน ครูขั้นวิกฤตให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียน ตชด.สพป.พบ.เขต 2
จำนวน 1 คน

ลำดับ
ยศ/ชื่อ/ชื่อสกุล
รูป

1

พ.ต.ต.อำนาจ  สัมพันธ์

01

2

ด.ต.สุภาพบุรุษ รัตนพร

02

3

ด.ต.หญิงยุพเรศ รัตนพร

03

4

ด.ต.หญิงสุรินทร์  แร่นิล

04

5

ส.ต.อ.หญิง ชลธิชา  พูลสวน

05

6.

ส.ต.อ.หญิง สิริลักษณ์  เมฆหมอก

06

7.

ส.ต.ท.หญิง ศิริพร  บุญมาก

07

8

นายอธิวัฒน์  เนียมทอง

08

9

นางสาวทิพวรรณ  สานุกรณ์

09

10

นางสาวปัทมา  จงเจริญ

10

11

นางสาวภัทรลภา  เสียงเพราะ

11

12

นางสาวเทวิการ์  สมิงปราบ

12

13

นางสาวมาลินี  ทับจิตร

13

14

นางสาวสายฝน  จันทร์ประไพ

14

07

นายเกื้อกูล  จันทร์ประไพ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายประเสริฐ  ไร่หินถ่วง                 

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นายพงษ์ภัทร  ทับจิตร                    

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นายเพลิน  ฤทธิ์ถิ                          

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายห่วง  ผิวผ่อง                           

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระรักษ์  นรินโท                          

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

นายอรรถพล  แจ้งเรือง                   

กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

ดาบตำรวจสุภาพบุรุษ  รัตนพร          

กรรมการผู้แทนผู้แทนครู

พันตำรวจตรีอำนาจ  สัมพันธ์

กรรมการและเลขานุการ

08

การคมนาคม : สภาพเส้นทางสามารถเดินทางเข้า - ออก ได้ทุกฤดูกาล
          ระยะทางจากหมู่บ้านปางไม้  ถึง  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  130  กิโลเมตร  ถนนลาดยาง 130 กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 1.30 นาที
          ระยะทางจาก รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก ถึง อำเภอแก่งกระจาน 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง 1.20  นาที
          ระยะทางจาก รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก ถึง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ระยะทาง 166 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง ประมาณ  3 ชั่วโมง

m

ent

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
รร.ตชด.บ้านป่าละอู กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
รร.ตชด.บ้านคลองน้อย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแนที่ 14  
รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว    
รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน    
รร.ตชด.บ้านป่าหมาก    
รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ    
รร.ตชด.บ้านโป่งลึก    
ศกร.อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)    
ศกร.บ้านคีรีล้อม