top
01 02 03

04

05 06 07 08 09 10

01

ประวัติของโรงเรียน
             ที่ตั้ง  บ้านป่าหมาก  หมู่ที่ 8  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77180  ปี  พ.ศ.2538  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปราณบุรี  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดครูจำนวน 2 คน  เข้ามาทำการสอนภายใต้การติดต่อประสานงานของ  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14  มีอาคารเรียน  ขนาด 6 คูณ 12  เมตร  จำนวน 1 หลัง
             พ.ศ.2542  ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนบ้านป่าหมาก  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14  จัดครูตำรวจตระเวนชายแดน  จำนวน 2 นาย  เข้ามาทำการสอน  โดยมี  จ่าสิบตำรวจรัตนะ  ศรีคำ  เป็นหัวหน้าศูนย์การเรียน  เริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล
             พ.ศ.2546ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก (สาขาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนทื่ 14  จัดครูตำรวจตระเวนชายแดน  จำนวน  2  นาย  เข้ามาทำการสอน  โดยมี  จ่าสิบตำรวจรัตนะ  ศรีคำ  ทำหน้าที่ครูใหญ่
             สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดำริ  ให้มีการพัฒนาหน่วยพยาบาล ที่มีอยู่ในโรงเรียน ตำรวจตระเวน ชายแดน ในพื้นที่ห่างไกลเป็น “สุขศาลาพระราชทาน” เพื่อเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน  รวมทั้งช่วยให้เกิดความ ไว้วางใจในเจ้าหน้าที่ของรัฐ  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านักเรียนและประชาชนในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก  มีความ ยากลำบาก ในการเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อมีการเจ็บป่วย  เนื่องจากพื้นที่อยู่ห่างไกล  เส้นทางทุรกันดาร  จึงได้พิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจัดตั้งสุขศาลา พระราชทาน ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ขึ้น  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารสุขศาลาจากบริษัทสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน  1,200,000  บาท  ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน  2558
            ปัจจุบัน  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก  สังกัด  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14  เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนชายจำนวน  81  คน  นักเรียนหญิงจำนวน  80  คน  รวมทั้งสิ้น  161  คน  ครูตำรวจตระเวนชายแดน  6  คน  ผู้ดูแลเด็กเล็ก  2  คน  ครูคู่พัฒนา  จำนวน  1  คน  เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน 1 คน  โดยมี พันตำรวจตรีพัฒณศักดิ์  พัฒนพงศ์ศา  ทำหน้าที่ครูใหญ่
            สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และ ทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
             ครั้งที่ 1 วันที่  28  กรกฎาคม  2549
             ครั้งที่ 2 วันที่  31  มกราคม    2554
             ครั้งที่ 3 วันที่  27  มิถุนายน   2559
             ครั้งที่ 4 วันที่  1   มิถุนายน    2564

          ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 25  ไร่

01

02

วิสัยทัศน์โรงเรียน : ดำเนินการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2551  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการแบบหลากหลายและมีส่วนร่วมคู่ไปกับ                                 การนำงานโครงการพระราชดำริฯ มาใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยปฏิบัติจริง  นำชุมชนเข้าร่วมการให้ความรู้ โดยการปฏิบัติ เพื่อเป็นความร่วมมือและ                                 เข้าใจอันดีในชุมชน  จัดการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับสภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้ยั่งยืนปลูกฝัง คุณธรรม  จริยธรรม เน้นการนำหลัก                                 พุทธศาสนา เข้ามาสอนเพื่อให้เด็กเป็นคนดี เก่งและมีความสุข มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความภูมิใจในความ                                 เป็นคนไทย เพื่อส่งผลคุณภาพของนักเรียนภายในชุมชน และ เป็นไปตามภารกิจของ ตชด.

04

ปรัชญาโรงเรียน  :  สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

04

โครงการพระราชดำริ :
          
          1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน                ครูรับผิดชอบ -
         เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรยั่งยืนในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านอาชีพที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างน้อย 1 อาชีพ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์

01  02  03 

          2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา               ครูรับผิดชอบ -

           โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยการแจกลูกสะกดคำ สนับสนุนให้ครูใช้ธรรมชาติในโรงเรียน และ ชุมชนมาเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  การใช้ห้องสมุดของนักเรียน

         01  02  03

          3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน              ครูรับผิดชอบ -

             

          4. โครงการส่งเสริมสหกรณ์                              ครูรับผิดชอบ -

           01 02 03

      

          5. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์           ครูรับผิดชอบ ร้อยตำรวจตรีณรงค์  นิลอ่างทอง

          โรงเรียนดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหรือพัฒนาปรับปรุงอาคารให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนเด็กและมีความปลอดภัย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งบุคลากรเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ จนเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์  ดูแลเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

01  02  03  04

          6. โครงการฝึกอาชีพ                                        ครูรับผิดชอบ -

01  02  03  04
                      

          7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           ครูรับผิดชอบ

         การเรียนรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ตระหนัก และมีส่วนร่วมในกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  พัฒนาปรับปรุงกิจกรรม การเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทชุมชนของแต่ละโรงเรียน และดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ในการรักษา ฟื้นฟูพื้น ที่ป่าบริเวณใกล้โรงเรียน และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

        02  01  03

          8. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร       ครูรับผิดชอบ สิบตำรวจโทหญิงสาวิตรี  จันทร์ประไพ

          โรงเรียนให้มีการดูแลเด็กปฐมวัยทุกช่วงอายุ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย และยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม์  

01  02  03

05

ผลิตภัณฑ์โรงเรียน : โครงการกาแฟคั่วโอ่ง COFFEE SCHOO

        กาแฟคั่วโอ่ง COFFEE SCHOOL เป็นเมล็ดกาแฟออร์แกนิค สายพันธุ์โรบัสต้า ซึ่งปลูกโดยชาวไทยภูเขา “กะเหรี่ยงปาเกอะญอ” บ้านป่าหมากและปลูกภายใน พื้นที่แปลง เกษตร ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก แล้วนำเมล็ดกาแฟที่ตากแห้ง นำมาตำโดยครกกระเดื่อง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชนเผ่า  มาคั่วโอ่งที่ควบคุมอุณหภูมิที่มีความ ร้อนสูงและคงที่ ทำให้ได้รสชาติกาแฟคั่วบด “โรบัสต้า” หอมกรุ่น เข้มข้น ไม่เหมือนภูมิภาคอื่น

    01  02  03  04

05

          ปัจจุบันมี นักเรียนรวมทั้งสิ้น  159  คน  เป็นชาย  82  คน  หญิง  79 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน  6 นาย ผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน  ครูตามโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา  1  คน เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน 1 คน

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

ความรับผิดชอบ

รูปถ่าย

 

 

1

 

 

พันตำรวจตรีพัฒณศักดิ์  พัฒนพงศ์ศา

 

 

ปริญญาตรี

 

 

ครูใหญ่/ครูประจำชั้น ป.3

01

2

ร้อยตำรวจตรีณรงค์  นิลอ่างทอง

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูประจำชั้น ป.4

02

3

สิบตำรวจเอกเอกนรินทร์ บุตรประเสริฐ

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูประจำชั้น ป.5

03

4

สิบตำรวจโทหญิงสาวิตรี  จันทร์ประไพ

ปวช.

ครูประจำชั้น ป.1

04

5

สิบตำรวจโทหญิงสุพรรณี  เหล็กใหล

ปริญญาตรี

ครูประจำชั้น ป.2

05

6

นางสาววรรณวิไล  ลิ้มศรีมงคล

ปริญญาตรี

ครูประจำชั้น ป.6

06

7

นางสาวจันทนี  ใจเย็น

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูประจำชั้นอนุบาล 3

07

 

 

8

 

 

นางสาวนันทิดา  ดอนเหลือม

 

 

ปริญญาตรี

ครูประจำชั้นอนุบาล 2

08

 

 

9

นางสาวมณฑาทิพย์  ปรุโปร่ง

มัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าหน้าที่สุขศาลา

09

07

1. นายมิ่ง                  พูลลัต  ประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา       อยู่เจริญ  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3. ร้อยตำรวจโทณรงค์  นิลอ่างทอง กรรมการผู้แทนครู
4. นายธนภัทร           ภัทรโสภณสกุล กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นางสาวชรินทร์ทิพย์ โคสิน กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นางมณฑาทิพย์       ปรุโปร่ง กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7. พระปฐมพร            ปฐมวโร กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8. นายกุลเดช             อยู่เจริญ กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
9. พันตำรวจตรีพัฒณศักดิ์  พัฒนพงศ์ศา กรรมการและเลขานุการ

08

การคมนาคม : ระยะทางจากหมู่บ้านป่าหมากถึงศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 119  กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางสลับคอนกรีตเสริมเหล็ก 111  กิโลเมตร                          ถนนลูกรัง  8 กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทาง  2  ชั่วโมง  18  นาที
                        

 map

ent

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
รร.ตชด.บ้านป่าละอู กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
รร.ตชด.บ้านคลองน้อย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแนที่ 14
รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว
รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน    
รร.ตชด.บ้านป่าหมาก    
รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ    
รร.ตชด.บ้านโป่งลึก    
ศกร.อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)    
ศกร.บ้านคีรีล้อม