top
01 02 03

04

05 06 07 08 09 10

01

ประวัติของโรงเรียน
          ปี 2541 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง ได้มี ราษฎรบ้านคลองน้อย ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่บุตรหลานซึ่งเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง เป็นระยะทางถึง 18 กิโลเมตร ในช่วง ฤดูฝนเกิดน้ำหลากพัดสะพานข้ามลำห้วยขาด เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี เด็กนักเรียนไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ จึงทรงมีพระราชกระแสให้ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง แก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือ
          กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 รับสนองพระราชกระแส ทำการสำรวจข้อมูลของสภาพหมู่บ้าน พบว่าช่วงฤดูฝนเวลามีน้ำหลาก นักเรียนบ้านคลองน้อย จำนวน 46 คน ไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ และจำนวนนักเรียนก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกๆปี ซึ่งนักเรียนจะต้องเสียค่าโดยสารรถยนต์ในการเดินทางไปเรียนเฉลี่ยคนละ 200-300 บาท ต่อเดือน บางคนใช้รถจักรยานและบางคนต้องเดินเท้าไปโรงเรียน เป็นเหตุให้นักเรียนต้องขาดเรียนในช่วงฤดูฝน
           กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ได้ประมวลสภาพปัญหาดังกล่าวพิจารณาตามระเบียบการจัดตั้งโรงเรียนของหน่วยแล้วประสาน ผู้นำชุมชนและราษฎร ดำเนินการ ก่อสร้างโรงเรียนขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์บริจาคที่ดิน จากนายนิพนธ์ เมธานพคุณ จำนวน 20 ไร่ และบริษัทดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  
           ปี 2542  ส่วนราชการร่วมกับภาคเอกชน สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ห้องสุขาและ ถังเก็บน้ำฝนคอนกรีต
           ปี 2546  นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 31 ได้สร้างอาคารพยาบาล ห้องสมุด จำนวน 1 หลัง
           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
                   ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2548
                   ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2553 
                   ครั้งที่ 3 วันที่ 13 มกราคม 2558
                   ครั้งที่ 4 วันที่ 16 มกราคม 2563 
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่

         

01  02

02

วิสัยทัศน์โรงเรียน : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย  มุ่งเน้นการจัดการศึกษา  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยนำโครงการพระราชดำริ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                  มาบูรณาการในการเรียนการสอน

04

ปรัชญาโรงเรียน  :  สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

04

โครงการพระราชดำริ
          1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน                ครูรับผิดชอบ ส.ต.อ.สถาปัตย์ คมขำ

01  02  03  04

          2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา               ครูรับผิดชอบ จ.ส.ต.หญิงนันทวัน พันโซ

01  02  03  04

          3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน              ครูรับผิดชอบ จ.ส.ต.หญิงนันทวัน พันโซ

01  02  03  04

          4. โครงการส่งเสริมสหกรณ์                              ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงกุสุมา ยิ้มขำ

01  02  03  04

          5. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์           ครูรับผิดชอบ ส.ต.ท.หญิงรุ่งทิวา รังสิยานุพงศ์

  01  02  03  04

          6. โครงการฝึกอาชีพ                                        ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงภวิษย์พร บัวเคลือบบุญ

01  02  03  04

          7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงกุสุมา ยิ้มขำ

  02  01  03  04

          8. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร       ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงภวิษย์พร บัวเคลือบบุญ

      01  03  02  04

05

ผลิตภัณฑ์โรงเรียน : โครงการกล้วยน้ำว้าตากพลังงานแสงอาทิตย์

          เนื่องจากในชุมชนบ้านคลองน้อย และ รร.ตชด.บ้านคลองน้อย มีผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด ได้แก่ พืช ผัก ผลไม้ โดยเฉพาะ กล้วยน้ำว้า ซึ่งบางฤดูกาลผลผลิตมี ปริมาณมากเกิน ทำให้ราคาของผลผลิตถูกลง ไม่สามารถจำหน่ายได้ ส่งผลให้กล้วยน้ำว้าเกิดการเน่าเสีย ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตกล้วยน้ำว้า และการอบแห้ง ด้วยตู้อบ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกวิธีที่นำมาใช้ถนอมอาหาร และเก็บรักษาผลผลิตกล้วยน้ำว้าได้ อีกทั้งสามารถสร้างอาชีพ ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ ดังนั้นทาง รร.ตชด.บ้านคลองน้อย ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

01  02  03

05

          ปัจจุบันมีครูตำรวจตระเวนชายแดน 6 นาย ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน  มีนักเรียน 115 คน เป็นชาย 61 คน หญิง 54 คน

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

สังกัด

ความรับผิดชอบ

1

ร.ต.อ.สารินณรงค์

เปี่ยมยา

ป.โท

บช.ตชด.

- ครูใหญ่/ผู้บริหาร

2

ด.ต.หญิง ภวิษย์พร 

บัวเคลือบบุญ

ป.โท

บช.ตชด.

- ผู้ช่วยครูใหญ่
- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- โครงการฝึกอาชีพ
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่ฯ

3

ด.ต.หญิง กุสุมา    

ยิ้มขำ

ปวช.

บช.ตชด.

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- โครงการส่งเสริมสหกรณ์
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ

4

จ.ส.ต.หญิงนันทวัน

พันโซ

ป.ตรี

บช.ตชด.

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

5

ส.ต.อ.สถาปัตย์      

คมขำ

ม.6

บช.ตชด.

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

6

ส.ต.ท.หญิง รุ่งทิวา   

รังสิยานุพงศ์

ม.6

บช.ตชด.

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

7

น.ส.ยุพิน             

เจิมสุวรรณ์

ม.6

บช.ตชด.

- ครูประจำชั้นอนุบาล 3

8

น.ส.จีระภา          

มีอิ่ม

ม.6

บช.ตชด.

- ครูประจำชั้นอนุบาล 1-2

9

นางสาวอิศรา       

ปัญญาทอง

ป.ตรี

สพป. ประจวบคีรีขันธ์
เขต 2

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ ป.1-6

07

1. นายพยอม  พราหมมณี  ประธานกรรมการ
2. พระพงษ์ศักดิ์ ฐิตะธัมโม  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
3. นายประเสริฐ  เกิดโต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางสาววรรณา หงษา กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
5. นายอำนวย  น่วมนิ่ม กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
6. นางสาวพวงเพชร  ปานยิ้ม กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
7. นางย้อย  ทองปล้อง กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ด.ต.หญิงภวิษย์พร  บัวเคลือบบุญ กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
9. ว่าที่ ร.ต.อ.สารินณรงค์  เปี่ยมยา กรรมการและเลขานุการ

08

การคมนาคม : สภาพเส้นทางสามารถเดินทางเข้า - ออก ได้ทุกฤดูกาล
                        

 map

ent

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
รร.ตชด.บ้านป่าละอู กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
รร.ตชด.บ้านคลองน้อย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแนที่ 14
รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว
รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน    
รร.ตชด.บ้านป่าหมาก    
รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ    
รร.ตชด.บ้านโป่งลึก    
ศกร.อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)    
ศกร.บ้านคีรีล้อม