top
01 02 03

04

05 06 07 08 09 10

01

ประวัติของโรงเรียน
              สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และได้มีประราชกระแส ให้มี การจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้นในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารที่การจัดการศึกษายังเข้าไปไม่ถึง หรือพื้นที่ซึ่งเป็นจุดบอดทางการศึกษา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 รับสนองพระราชกระแส โดยสำรวจข้อมูลสภาพปัญหา ทางด้านการเมือง สังคม และด้านเศรษฐกิจของชุมชน พบว่าบ้านคีรีล้อม ซึ่งมีประชากรหมู่ 1 และหมู่ 8 ตำบลช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างไกลการคมนาคม เส้นทางทุรกันดาร   มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และประชาชนมีความ ต้องการให้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในหมู่บ้านคีรีล้อม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่14 ได้ประมวลสภาพปัญหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดตั้งโรงเรียน เหตุผลด้าน ความมั่นคง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อมขึ้น โดยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านจำนวน 25 ไร่ การดำเนินการจัดตั้ง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนายอำเภอบางสะพานน้อย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ได้เงินจำนวน 780,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียน
              วันที่ 9 เมษายน 2557  ได้เริ่มสร้างอาคารเรียนโดยทำการต่อเติมอาคารเก่าจำนวน 4 ห้องเรียน และสร้างอาคารใหม่ต่อจากอาคารเก่าจำนวน 4 ห้องเรียน พร้อมกันนี้ได้สร้าง ห้องน้ำเพิ่มเติมจำนวน 5 ห้อง  และโรงอาหาร ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร อีก 2 หลัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และช่างในการก่อสร้างจาก บริษัทเครือสหวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ  มีนักเรียนจำนวน 78 คน  เป็นชาย 41 คน หญิง 37 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอน จำนวน 9 นาย
              วันที่ 4 มิถุนายน 2557 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อย่างเป็นทางการ
              ปีการศึกษา 2559 บริษัทไทยโพลิคอนล์ ได้จัดสร้างอาคารเรียนเรียน 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน
              ปีการศึกษา 2560 มูลนิธิธารใจไลก้า จัดสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวจำนวน ๔ ห้องเรียน
              ปีการศึกษา 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานเงินเพื่อก่อสร้างอาคารเด็กเล็กจำนวน 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,000,000 บาท
              ปัจจุบันศูนย์การเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 79 คน ครู ตชด.จำนวน 6 นาย ผดด. 2 คน และ ครูคู่พัฒนา จำนวน 1 คน มี พ.ต.ต.ไชยา จันทะดี  ทำหน้าที่ครูใหญ่

              สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน  2  ครั้ง ดังนี้
              ครั้งที่ 1  วันที่  28  มิถุนายน  2559
              ครั้งที่ 2  วันที่  2  มิถุนายน  2564
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  25  ไร่

01  02

02

วิสัยทัศน์โรงเรียน : ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม จัดการศึกษาโดยเน้นให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์  อ่านออกเขียนได้  นำชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาและงานโครงการพระราชดำริ 8 โครงการ และจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสอนเสริม

04

ปรัชญาโรงเรียน  :  สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

04

โครงการพระราชดำริ
          1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน                ครูรับผิดชอบ ส.ต.อ.ชัชวาลย์     การงาน

03  04  01  02

          2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา               ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงภัทรลดา   ดำคำ

01  02  03

          3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน              ครูรับผิดชอบ ดด.ต.หญิงอังคณา    ดอนเหลือม

  01  02  03

          4. โครงการส่งเสริมสหกรณ์                              ครูรับผิดชอบ ส.ต.ท.หญิงเพ็ญศรี      แกมนาคุ

03  02  01

          5. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์           ครูรับผิดชอบ ส.ต.อ.หญิงกนกวรรณ      ชนะภัย

01  02  03

          6. โครงการฝึกอาชีพ                                        ครูรับผิดชอบ ส.ต.อ.หญิงกนกวรรณ      ชนะภัย

02  02  03
      

          7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงภัทรลดา   ดำคำ

01  02  03

          8. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร       ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงอังคณา    ดอนเหลือม

01  02  03

05

ผลิตภัณฑ์โรงเรียน : โครงการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

        แนวความคิด
        “สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก” เป็นเป็นโครงการฝึกอาชีพสำหรับนักเรียน เพื่อเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกที่เป็นผลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังช่วยฝึกสมาธิและความอดทนให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการฝึกทักษะในด้านการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนและประชาชนอีกด้วย
        ความเป็นมา
        
การใช้ตะกร้าจากเส้นพลาสติก แทนการใช้ถุงพลาสติก ก็จะสามารถช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มาก  ซึ่งข้อดีของการใช้ตะกร้าก็มีมากมาย เช่น ทำความสะอาดได้ง่าย สวยงาม แข็งแรง ใช้งานได้ดีกว่าถุงพลาสติกและยังเป็นการตอบสนองความต้องการของนักเรียน และประชาชน ที่ต้องการสานตะกร้าใช้เอง แต่ขาดทักษะ ความรู้ในการสานตะกร้า

01  02  03

05

          ปัจจุบันมีครู 9 คน มีนักเรียน 79 คน เป็นชาย  45 คน หญิง 34 คน

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

รูปถ่าย

ความรับผิดชอบ

1.

พ.ต.ต.ไชยา    จันทะดี

ปริญญาตรี คบ.
เอกประถมศึกษา

ครูใหญ่ฯ/บริหารงานโครงการฯ

2.

ด.ต.หญิงภัทรลดา 
ดำคำ

ปริญญาตรี คบ.
เอกเคมีศึกษา

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4
- ครูโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- ครูโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ครูรับผิดชอบห้องสมุด

3.

ด.ต.หญิงอังคณา  
ดอนเหลือม

ปริญญาตรี วท.บ
เอกสุขศึกษา

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5
- ครูโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพฯ
- ครูโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- ครูรับผิดชอบงานธุรการ

4.

ส.ต.อ.ชัชวาลย์   
การงาน

ปริญญาตรี รศ.บ
เอกรัฐประศาสนศาสตร์

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6
- ครูโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

5

ส.ต.อ.หญิงกนกวรรณ
ชนะภัย

ปริญญาตรี บธ.บ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2
- ครูโครงการฝึกอาชีพ
- ครูรับผิดชอบโครงการนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์

6.

ส.ต.ท.หญิงเพ็ญศรี  แกมนาค

มัธยมศึกษาปีที่ 6

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 3
- ครูโครงการส่งเสริมสหกรณ์

7

น.ส.ทิพย์วรรณ     สุขวงษ์

ปวส.สาขาเกษตรศาสตร์

ผู้ดูแลเด็กประจำชั้นอนุบาล  1

8

น.ส.เกษราณี     สมประสงค์

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ดูแลเด็กประจำชั้นอนุบาล  2,3

9

น.ส.ณัฐพร  มาบวบ

ปริญญาตรี คบ. เอกปฐมวัย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1

07

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ผู้แทน

ตำแหน่ง

1

นายอำพร           เถาเครือมาศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน

2

นายประชา         จิตภิรมย์

ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

3

พระสนั่น            อตุโล

ผู้แทนทางศาสนา

กรรมการ

4

นายสมชาย         แดงเลือด

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

5

นายสมเกียรติ      ยังแก้ว

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

6

นายสมพร          เถาเครือมาศ

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

7

นางสาวพัชรินทร์    เถื่อนพวงแก้ว

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

8

ด.ต.หญิงภัทรลดา   ดำคำ

ผู้แทนครู

กรรมการ

9

พ.ต.ต.ไชยา          จันทะดี

ครูใหญ่

กรรมการ/เลขานุการ

08

การคมนาคม : สภาพเส้นทางสามารถเดินทางเข้า - ออก ได้ทุกฤดูกาล
                        

 map

ent

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
รร.ตชด.บ้านป่าละอู กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
รร.ตชด.บ้านคลองน้อย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแนที่ 14
รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว
รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน    
รร.ตชด.บ้านป่าหมาก    
รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ    
รร.ตชด.บ้านโป่งลึก    
ศกร.อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)    
ศกร.บ้านคีรีล้อม