top
01 02 03

04

05 06 07 08 09 10

01

ประวัติของโรงเรียน
              ปี พ.ศ.2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม ร.ร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ราษฎรบ้านแพรกตะคร้อ ได้ยื่นถวายฎีกาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน และด้านสุขภาพอนามัยแก่เด็กและราษฎร  จึงทรงมี พระราชกระแสให้ ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.นเรศวรห้วยผึ้ง ดูแลและให้การช่วยเหลือ กก.ตชด.14 รับสนองพระราชกระแส โดยสำรวจข้อมูลสภาพปัญหา ทางด้านการเมือง  สังคม และด้าน เศรษฐกิจ ของชุมชน พบว่าบ้านแพรกตะคร้อตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะหร่าง มีสัญชาติไทยเป็นส่วนน้อย มีการติดต่อกับ ชาวกะเหรี่ยงบ้านป่าหมาก ซึ่งอยู่ติดชายแดน ประชาชนมีปัญหาด้านการสื่อสาร พูดภาษาไทยไม่ชัด เด็กไม่ได้รับการศึกษาตามวัย โรงเรียนของรัฐอยู่ห่างไกล ฐานะยากจน ราษฎร เสนอความต้องการให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในหมู่บ้าน กก.ตชด.14 ได้ประมวลสภาพปัญหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนกอปรกับเหตุผลด้านความมั่นคง ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนบ้านแพรกตะคร้อขึ้นโดยได้รับความอนุเคราะห์     ที่ดินจากสำนักสงฆ์บ้านแพรกตะคร้อ จำนวน  28  ไร่ 300  ตารางวา ไร่ และกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดนได้อนุมัติการจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม  2542  โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านแพรกตะคร้อ (สาขาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง)” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ (สาขาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง)” 
5 ธันวาคม 2542  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง  8 เมตร ยาว 20 เมตร มุงด้วยหญ้าคา จำนวน 1 หลัง ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นอาคารเอนกประสงค์ มุงหลังคา กระเบื้อง โดยการสนับสนุนจากคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด
 9 ธันวาคม 2542  เปิดทำการสอน มีนักเรียนจำนวน  133 คน  ชาย  73  คน หญิง  60  คน  มีครูทำการสอน 3 คน
 14 พฤษภาคม 2543 สร้างอาคารเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 18 เมตร  3 ห้อง จำนวน 1 หลัง ได้รับการสนับสนุนในการก่อสร้างจากชมรม วิทยุสมัครเล่น พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนเงิน 100,000 บาท
31 กรกฎาคม 2543 สร้างอาคารเรียน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 36 เมตร จำนวน 3 ห้อง มูลค่าประมาณ 800,000 บาท จำนวน 1 หลัง โดยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจาก ตระกูลหรั่งยิ้ม
              13 ตุลาคม 2543 สร้างอาคารขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 36 เมตร จำนวน 4 ห้อง จำนวน 1 หลัง มูลค่าประมาณ 1,200,000 บาท  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปทุมวัน  อำเภอคลองหก จังหวัดปทุมธานี
9 เมษายน 2544 สร้างอาคารขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 40 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง งบประมาณจำนวน 1,500,000 บาท พร้อมห้องน้ำและห้องสุขา จำนวน 1 หลัง โดยได้รับการสนับสนุนงบการก่อสร้าง จาก “ตระกูลหรั่งยิ้ม”
  ปี พ.ศ. 2542 –  พ.ศ. 2563  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเยี่ยม  และติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ ตามพระราชดำริฯ จำนวน  4  ครั้ง
  เมื่อวันที่ 26 มกราคม    2548 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ 1
   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน   2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ 2
    เมื่อวันที่ 2  พฤษภาคม 2556 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ 3
   เมื่อวันที่ 5  มกราคม    2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ 4                       ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม  280 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 138 คน นักเรียนหญิง 144 คน ครู ตชด. ทำการสอนจำนวน  8 คน , ผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน  ครูคู่พัฒนา 1 คน เจ้าหน้าที่สุขศาลาจำนวน 1 คน   มี พ.ต.ต.ดำรงศักดิ์  ใสฉิม    ทำหน้าที่  ครูใหญ่

01 02

 

 

 

 

 

 

02

วิสัยทัศน์โรงเรียน : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                                   มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมไทย มีใจรักสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ                                 ดำเนินชีวิต โดยมีชุมชนร่วมพัฒนาการศึกษา

04

ปรัชญาโรงเรียน  :  สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

04

โครงการพระราชดำริ
          1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน                ครูรับผิดชอบ ด.ต.สมศักดิ์  เทียนสมบูรณ์

กิจกรรมที่สำคัญ   :
     1.ปลูกพืชผัก
     2.เพาะเห็ดนางฟ้า  
     3.ปลูกพืชตระกูลถั่ว 
     4. ปลูกไม้ผล
     5.เลี้ยงไก่ซีพีพันธุ์อีซีบราวด์ , เลี้ยงสุกร
     6.เลี้ยงปลาดุก , ปลานิล

020103

  

 

 

 

 

          2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา               ครูรับผิดชอบ ส.ต.ท.กรวิชย์  เข็มกลัด

กิจกรรมที่สำคัญ   : 
         1. อบรมการกำจัดขยะภายใต้โครงการ “โรงเรียนไร้ถัง”
         2. นำครูอบรมการพัฒนาชีวิตครูตชด.
         3. นำครูอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านการอ่านออกเขียนได้

01 0203

 

 

 

 

 


          3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน              ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงสุนันทา  มิ่งดอนไพร

          กิจกรรมที่สำคัญ   : 
          1. ตรวจสภาวะคอพอกนักเรียน ป.1-6 
          2. หยดสารไอโอดีนลงในน้ำดื่มทุกวัน
          3. ใช้เกลือไอโอดีนปรุงอาหารทุกวัน

01 02

 

 

 

 

 

 

          4. โครงการส่งเสริมสหกรณ์                              ครูรับผิดชอบ ส.ต.ท. หญิงมณีรัตน์  นาคกลม

กิจกรรมที่สำคัญ    :
1.กิจกรรมร้านค้า
                2.กิจกรรมออมทรัพย์
                3.กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน      

0102 03

 

 

 

 

 


          5. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์           ครูรับผิดชอบ ด.ต.มานิตย์  นาน้อย

กิจกรรมที่สำคัญ  : คัดเลือกนักเรียนที่เรียนจบชั้น ป.6 เข้าเป็นนักเรียนพระราชานุเคราะห์   ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนที่บ้านเดือนละ 1-2 ครั้ง

01 02 03

          6. โครงการฝึกอาชีพ                                        ครูรับผิดชอบ ด.ต.สุชาติ  ราศรี

          กิจกรรมสำคัญ               
          1.กิจกรรมทอผ้ากี่เอว
          2.กิจกรรมตัดผมนักเรียนชาย-หญิง
          3.กิจกรรมการแสดงนักเรียน

01 02

 

 

 

 

 

 


            7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           ครูรับผิดชอบ ส.ต.ท.อรรถพล  ทั่งนาค

          กิจกรรมที่สำคัญ  : 
          1.ปลูกและดูแลรักษาหญ้าแฝก
          2.ตกแต่งแปลงหญ้าแฝกให้สวยงาม
          3.ปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงา
          4.อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น 0102

03

 

 

 

 

 

 

            8. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร       ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงสุนันทา  มิ่งดอนไพร

กิจกรรมที่สำคัญ : ร่วมกับ จนท.อนามัย ในพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพอนามัยแก่หญิงมีครรภ์  และ สนับสนุนอาหารเสริม นม วิตามิน ให้กับหญิงมีครรภ์  

010203

 

 

 

 

 

 

05

ผลิตภัณฑ์โรงเรียน : โครงการผ้าทอมือ (กี่เอว)

         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ  นักเรียนร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์  เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง  มีอาชีพหาของป่า  และอาชีพรับจ้าง  มีการแต่งกาย ประจำชนเผ่าแบบเรียบง่าย  โรงเรียนจึงได้ดำเนินกิจกรรมผ้าทอมือ ในโครงการฝึกอาชีพ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการแต่งกาย  ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษถึงรุ่นปัจจุบัน  ตาม ประเพณีการแต่งกายและเทศการต่างๆ เพื่อมิให้รับวัฒนธรรมต่างๆจากสังคมเมืองมากเกินไปจนลืมเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายตามประเพณีต่างให้หายไปจากชุมชน  โรงเรียนจึงได้ สำรวจความต้องการของชุมชน ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอาชีพกิจกรรมผ้าทอมือ (กี่เอว)  เพื่อจะได้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์  ให้คงอยู่  และได้มีการประชุม กรรมการสถานศึกษา กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
      1. เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชนบ้านแพรกตะคร้อ
      2. เพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมด้านการแต่งการของชนเผ่า(กระเหรี่ยง) และด้านการแต่งกายคามเทศกาลต่างในชุมชน  และชุมชนใกล้เคียง
      3. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้จากการทอผ้า(( กี่เอว ) ด้วยตนเอง และสามารถกำหนดรูปแบบความต้องการด้วยตนเอง
      4. เพื่อให้นักเรียนมีผลงานจากกาทอผ้าเป็นรูปธรรม

01 02 03

05

          ปัจจุบันมี นักเรียนรวมทั้งสิ้น  280  คน  เป็นชาย 138  คน  หญิง  144 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน  8 นาย ผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน  ครูตามโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา  1  คน เจ้าหน้าที่สุขศาลาจำนวน 1 คน

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/ระดับ

สอนระดับชั้น

วุฒิ

หน้าที่พิเศษนอกเหนือจากการสอน

1.

พ.ต.ต.ดำรงศักดิ์    ใสฉิม

ครูใหญ่

ผู้บริหาร

ปริญญาตรี
ศศบ. วิชาชีพครู

ผู้บริหาร

2.

ด.ต.มานิตย์   นาน้อย

ผู้ช่วยครูใหญ่

ป. 2

ม.6

โครงการนักเรียนใน
พระรานุเคราะห์

3.

ด.ต.สุชาติ     ราศรี

ผู้ช่วยครูใหญ่

ป.3

ปกศ.สูง

โครงการฝึกอาชีพ

4.

ด.ต.สมศักดิ์    เทียนสมบูรณ์

ครูผู้สอน

ป.5

ม.6

โครงการเกษตร

5.

ด.ต.หญิง สุนันทา     มิ่งดอนไพร

ครูผู้สอน

ป.6

ปริญญาตรี
ศศบ.

โครงการส่งเสริมโภชนาการอนามัยแม่และเด็กฯ

6.

ส.ต.ท.อรรถพล    ทั่งนาค

ครูผู้สอน

ป.4

ปริญญาตรี
ศศบ.

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.

ส.ต.ท.กรวิชย์     เข็มกลัด

ครูผู้สอน

ป.5

ม.6

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

8.

ส.ต.ท.หญิงณีรัตน์  นาคกลม

ครูผู้สอน

ป.1

ปริญญาตรี

โครงการส่งเสริมหสกรณ์

9.

นางสาวธนัชญาพร  ชูยิ้ม

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

อ.3

ม.6

-

10.

นางสาวรัตติกาล    ทองอินทร์

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

อ.2

ม.6

-

11.

นางสาวกนกวรรณ สดากร

ครูผู้สอน

ภาษาต่างปรประเทศ

ปริญญาตรี

-

12.

นายธนัญชัย     แก้วช่วยชุบ

จทน.สุขศาลา

จทน.สุขศาลา

ปริญญาตร

-

07

ลำดับ
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1.
นายมนตรี  วชิระ ประธาน
2.
นายสุวิทย์ น้ำกลั่น กรรมการ
3.
นายสวัสดิ์ ชูยิ้ม กรรมการ
4.
นายจำลอง โคสินธ์ กรรมการ
5.
นายสรพงศ์ ชายา กรรมการ
6.
นายสำเนียง เข็มกลัด กรรมการ
7.
นาย  สิทธิชัย เข็มกลัด กรรมการ
8.
ด.ต.สุชาติ ราศรี กรรมการ
9.
พ.ต.ต.ดำรงศักดิ์  ใสฉิม กรรมการ/เลขานุการ

08

การคมนาคม : สภาพเส้นทางสามารถเดินทางเข้า - ออก ได้ทุกฤดูกาล       

map

ent

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
รร.ตชด.บ้านป่าละอู กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
รร.ตชด.บ้านคลองน้อย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแนที่ 14
รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว
รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน    
รร.ตชด.บ้านป่าหมาก    
รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ    
รร.ตชด.บ้านโป่งลึก    
ศกร.อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)    
ศกร.บ้านคีรีล้อม