top
01 02 03

04

05 06 07 08 09 10

01

ประวัติของโรงเรียน
          ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านป่าเด็งใต้  ตำบลป่าเด็ง  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี พิกัด  NP 555970 ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ดำเนินการ 25 ไร่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้อนุมัติก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียน เมื่อวันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ.2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  กองกำกับการตำรวจตระเวน ชายแดนที่ 14 (ค่ายพระมงกุฎเกล้า) ได้รับมอบหมายให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ได้จัดกำลังพลและร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างศูนย์การเรียน 1 หลัง 7 ห้องเรียน
          เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน เป็นนักเรียนชาย 48 คน นักเรียนหญิง 43 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน  6 นาย  ผู้ดูแลเด็กเล็ก 2  คน ครูจ้างสอนตามโครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้เด็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 2 คน  มี  ร.ต.ท.สมนึก  จันทรปลูก   เป็นครูใหญ่  และเมื่อ เดือน สิงหาคม 2558 เปลี่ยนชื่อ จาก ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปาเกอะญอเป็นศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)
          ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งหมด 138 คน แยกเป็นเด็กก่อนประถมจำนวน 2 ห้องเรียน ชาย 17 คน หญิง 18 คน รวม 35 คน นักเรียนระดับประถม จำนวน 103 คน จำนวน 6 ห้องเรียน ชาย 61 คน หญิง 42 คน ครู ตชด.จำนวน 7 นาย ครูอัตราจ้าง 1 คน และอนุบาล 2 คน โดยมี ร.ต.ท.ประมวล พลเกษตร เป็นครูใหญ่

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) 2 ครั้ง
          ครั้งที่ 1 (841)   เมื่อ  28 มิถุนายน 2559
          ครั้งที่ 2 (1016) เมื่อ    3 มิถุนายน 2564

01  01

02

วิสัยทัศน์โรงเรียน : ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านปาเกอะญอ)  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีทักษะในการดำเนินชีวิต และอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

04

ปรัชญาโรงเรียน  :  สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

04

โครงการพระราชดำริ
          1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน                ครูรับผิดชอบ ส.ต.อ.อมร  ทองคุ้ม
กิจกรรม :
          - ปลูกผัก                  
          - ทำปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
          - เลี้ยงสัตว์                
          - เห็ดนางฟ้า
          - ปลูกไม้ผล

01  02  03  04

          2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา               ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงอาไพร พลเกษตร

กิจกรรม :
          - จัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          - กิจกรรมการใช้ห้องสมุด
          - สอนเสริมให้กับนักเรียนช่วงก่อนเลิกเรียน
          - อบรมเพิ่มเติมให้กับครูผู้สอนในแต่ละปีการศึกษา
          - ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ทั้งใน รร.และนอก รร.

01  02  03  04

          3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน              ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงจันทิมา  ทองดีเลี้ยง

กิจกรรม :
          - หยดไอโอดีนทุกวันทำการ ๑ หยด ต่อ น้ำ ๕ ลิตร ไม่มีนักเรียนเป็นโรคขาดสารไอโอดีน
          - ส่งเสริมการใช้เกลือผสมไอโอดีนในการประกอบอาห

01  02

          4. โครงการส่งเสริมสหกรณ์                              ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงนันยา ทองอาบ

กิจกรรม :
          - ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน
          - บันทึกรายรับรายจ่าย
          - กิจกรรมร้านค้า
          - กิจกรรมออมทรัพย์

01  02  03  04

          5. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์           ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงนันยา ทองอาบ

กิจกรรม :
          - เยี่ยมนักเรียนทุนฯ  พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการเรียนการสอนและสอบถามปัญหาต่างๆ

01  02

          6. โครงการฝึกอาชีพ                                        ครูรับผิดชอบ ส.ต.อ.หญิงนารี ศรีทอง

กิจกรรม :
          - ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า ( จากเศษผ้า )
          - กล้วยฉาบ (จากผลผลิตจากโรงเรียน)

01    03  04 

          7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           ครูรับผิดชอบ ส.ต.อ.ชลธี  พูลสวน

กิจกรรม :
          - ทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้และสำรวจพันธุ์ไม้ในพื้นที่
          - ปลูกหญ้าแฝก  เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
          - ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

01  02  03

          8. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร       ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงจันทิมา ทองดีเลี้ยง

กิจกรรม :
          - ตรวจเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์
          - ตรวจเยี่ยมเด็กแรกเกิด-3 ปี
          - แจกจ่ายยาให้กับนักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน
          - ตรวจน้ำเพื่อหาเชื้อโคลิฟอร์ม  ในน้ำอุปโภค-บริโภค
           - ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง

01  02

05

ผลิตภัณฑ์โรงเรียน : โครงการแปรรูปกล้วยฉาบ และทำพรมเช็ดเท้า

        1. กล้วยฉาบ
        ความเป็นมา สืบเนื่องจากใน รร.มีกิจกรรมปลูกไม้ผล โดยเฉพาะกล้วยเป็นไม้ผลที่มีการปลูก ใน รร. และในบางช่วงจะมีผลผลิตมาก จึงนำส่วนที่เหลือจากให้นักเรียน รับประทานมาแปรรูปทำกล้วยฉาบในโครงการฝึกอาชีพ โดยมีภูมิปัญญาเข้ามาแนะนำขั้นตอนและวิธีในการทำ

01  02


        2. พรมเช็ดเท้า
        ความเป็นมา สืบเนื่องจากห้วงก่อนมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 มีคณะที่เข้ามาบริจาคสิ่งของให้กับนักเรียน ส่วนใหญ่คณะที่มาจะมีเสื้อผ้ามือสองมาบริจาคให้กับ ผู้ปกครองและนักเรียน และมีผ้าบางส่วนที่ผู้ปกครองและนักเรียนไม่ต้องการทำให้เป็นปัญหาในการจัดการ ทาง รร.จึงปรึกษากับครู กศน.ที่อยู่ในพื้นที่ว่าจะใช้ผ้าเหล่านั้นให้เกิด ประโยชน์อย่างไร ทาง กศน.จึงได้จัดวิทยากรมาสอนการทำพรมเช็ดเท้าโดยใช้เศษผ้า ให้กับครูโครงการฝึกอาชีพ นักเรียน และผู้ปกครอง  ทาง รร.ให้ครูโครงการฝึกอาชีพนำมา ต่อยอดฝึกนักเรียนทำผลิตภัณฑ์ของโครงการต่อไป

 03  02

05

          ปัจจุบันมีครู ตชด. 7 คน ครูอนุบาล 2 คน ครู รร.คู่พัฒนา 1 คน รวมครู 10 คน

ลำดับ

ยศ  ชื่อ สกุล

วุฒิการศึกษา

ทำหน้าที่

หมายเหตุ

1

ร.ต.ท.ประมวล พลเกษตร

ม.6

ครูใหญ่

 

2

ด.ต.หญิงอาไพร พลเกษตร

ม.6

ครูประจำชั้น ป.1

 

3

ด.ต.หญิงจันทิมา ทองดีเลี้ยง

อนุปริญญา

ครูประจำชั้น ป.6

 

4

ด.ต.หญิงนันทยา ทองอาบ

ม.6

ครูประจำชั้น ป.2

 

5

ส.ต.อ.อมร ทองคุ้ม

ปริญญาตรี

ครูประจำชั้น ป.5

 

6

ส.ต.ท.ชลธี พูลสวน

ม.6

ครูประจำชั้น ป.4

 

7

ส.ต.อ.หญิงนารี ศรีทอง

ม.6

ครูประจำชั้น ป.3

 

8

น.ส.ปภาวี คงสนิท

-ปริญญาตรี (คบ.)

ครูประจำสาระภาษาไทย

 

9

น.ส.ศิริประภาพรรณณ บูรเกียรติกุล

ม.6

ครูประจำชั้น อ.3

 

10

น.ส.เกสร เวนะ

ม.6

ครูประจำชั้น อ.2

 

07

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายพิบูล               ชูชาติ

ประธาน

2

นายสุดใจ               คะนอง รองประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

3

นายเล็ก                 เวนะ  รองประธาน (ผู้แทนผู้ปกครอง)

4

นายกมลเทพ           ธนขวัญเพชร  กรรมการ(ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

5

นางสาวธิดารัตน์      เรืองทอง กรรมการ(ผู้แทนองค์กรชุมชน)

6

นายเกรียงศักดิ์         เวนะ กรรมการ(ผู้แทนองค์กรศาสนา)

7

นายอุ๊แม้              เวนะ กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)

8

ด.ต.หญิงจันทิมา      ทองดีเลี้ยง   กรรมการ (ผู้แทนครู)

9

ร.ต.ท.ประมวล         พลเกษตร กรรมการและเลขานุการ

08

การคมนาคม : สภาพเส้นทางสามารถเดินทางเข้า - ออก ได้ทุกฤดูกาล
                        

 map

ent

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
รร.ตชด.บ้านป่าละอู กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
รร.ตชด.บ้านคลองน้อย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแนที่ 14
รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว
รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน    
รร.ตชด.บ้านป่าหมาก    
รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ    
รร.ตชด.บ้านโป่งลึก    
ศกร.อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)    
ศกร.บ้านคีรีล้อม