top
01 02 03

04

05 06 07 08 09 10

01

ประวัติของโรงเรียน
          เดิมหมู่บ้านเขาจ้าว ตั้งอยู่หมู่ 8 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีราษฎรอาศัยอยู่ประมาณ 100 ครัวเรือน การคมนาคมเข้าหมู่บ้านไม่สะดวก ระยะทางจากอำเภอปราณบุรีถึงหมู่บ้านเขาจ้าว ประมาณ 36 กิโลเมตร ภายในหมู่บ้านไม่มีโรงเรียนทำให้เด็กไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน ราษฎรในหมู่บ้านได้ปรึกษากัน และ ส่งตัวแทนเดินทางไปยัง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 (ปัจจุบัน กก.ตชด.13) โดยมี พันตำรวจเอกสันติ  อุดมศักดิ์ (ยศขณะนั้น) ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนเขต 7 เพื่อให้ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นมา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ได้ให้ความร่วมมือและ ให้ความช่วยเหลือจัดคณะครูตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน
          เมื่อ พ.ศ. 2519 พระวิภาค  โฆสธัมโม  หัวหน้าคณะสงฆ์ถ้ำเขาข้าว ได้ยกที่ดินของสำนักสงฆ์ถ้ำเขาจ้าว จำนวน 21 ไร่ ให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 (เดิม) เพื่อจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว
          21 มิถุนายน  2521  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ได้จัดส่งครูตำรวจตระเวนชายแดนเปิดทำการเรียนการสอน โดยอาศัยศาลาการเปรียญ สำนักสงฆ์ ถ้ำเขาจ้าว เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีนักเรียนจำนวน 51 คน ชาย 26 คน หญิง 25 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 2  นาย โดย จ่าสิบตำรวจประกอบ  แถมจอหอ เป็นครูใหญ่
          พ.ศ. 2522 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปลอดภัยในราชการทหารต่อกองทัพบก และได้จัดตั้ง โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว (อ้าง น. กก.ตชด.14 ที่ 0024.14/256 ลง 24 มกราคม 2544)
          เมื่อ พ.ศ. 2523 หน่วยพลเรือนตำรวจทหาร(พตท.)1122 ร้อย 111 ได้ดำเนินการจัดหาทุนและก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 3 ห้องเรียน กว้าง 8.50 เมตร ยาว 27 เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 48,600 บาท
          พ.ศ. 2528 คณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทที่หมู่บ้านเขาจ้าว ได้มอบเงิน 6,000 บาท ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างอาคารเรียนแต่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากขาดงบประมาณ ต่อมา ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนต่อและได้รับเงินบริจาค จากคุณ เจริญ  สุวรรณเตมีย์ จำนวน 100,000 บาท จัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 3 ห้องเรียน กว้าง 8.50 เมตร ยาว 27 เมตร
          22 ธันวาคม  2529  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ได้แยกส่วนราชการออกจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 โดยมี พันตำรวจเอกสุนทร  อรุณมาศ (ยศขณะนั้น)ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14
          พ.ศ. 2533 คณะอาจารย์และนิสิตนำศึกษาจากสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ได้ออกค่ายอาสาพัฒนา จัดสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์และสนามวอลเลย์บอลให้กับโรงเรียน
          พ.ศ. 2535 ได้จัดตั้งเป็นตำบลเขาจ้าว มี 6 หมู่บ้าน  หมู่ 1 บ้านเขาจ้าว  หมู่ 2 บ้านวังปลา หมู่ 3 บ้านท่าทุ่ง หมู่ 4 บ้านท่าวังหิน หมู่ 5 บ้านเขากระทุ่น และหมู่ 6 บ้านแพรกตะลุย  โดยนายไพรวัลย์  บุญล้อม เป็นกำนันตำบลเขาจ้าว
          ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยมี  ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์ อะละมาลา  เป็นครูใหญ่   มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 7 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน  ครูคู่พัฒนา 1 คน อาคารเรียนประกอบการ  12  หลัง
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้
          ครั้งที่ 1  วันที่  4    กันยายน 2539 
          ครั้งที่ 2  วันที่  25  มกราคม  2548
          ครั้งที่ 3  วันที่  12  มกราคม  2553
          ครั้งที่ 4  วันที่  14  มกราคม  2558
          ครั้งที่ 5  วันที่  2    กันยายน  2563
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  จำนวน 21 ไร่     

01  02

02

วิสัยทัศน์โรงเรียน : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว จัดการศึกษาโดยเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อ่านออกเขียนได้ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ นำชุมชนและ                                  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและงานแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

04

ปรัชญาโรงเรียน  :  สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

04

โครงการพระราชดำริ
          1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน                ครูรับผิดชอบ ด.ต.สลาวุฒิ วิภาสธวัช

01  02  03  04

          2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา               ครูรับผิดชอบ ส.ต.ท.รัตนากรณ์ มาคะมาส

01  02  03  

          3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน              ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงกฤษณา ไหลเรี่ย

01  02  03  

          4. โครงการส่งเสริมสหกรณ์                              ครูรับผิดชอบ ส.ต.ท.หญิงมารุดา ทิมเมฆ

01  02  03

          5. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์           ครูรับผิดชอบ ส.ต.ท.หญิงมารุดา ทิมเมฆ

02  02   03

          6. โครงการฝึกอาชีพ                                        ครูรับผิดชอบ ร.ต.อ.นพรัตน์ ชูเชิด

01  02  03  04

          7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          ครูรับผิดชอบ ด.ต.ประหยัด ศิลาอร

01  02  03  04

          8. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร       ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงกฤษณา ไหลเรี่ย

01  02  03  04

05

ผลิตภัณฑ์โรงเรียน : อยู่ระหว่างการคัดเลือกผลิตภัณฑ์

05

          ปัจจุบันมี นักเรียน  70 คน เป็นชาย 32 คน หญิง 38 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน 7 นาย ผดด.  2 คน  ครูคู่พัฒนา 1 คน

ลำดับที่

ยศ - ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

สังกัด

ความรับผิดชอบ

1

พ.ต.ต.สมพงค์

พันธ์ดี

ป.ตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-ครูใหญ่ฯ/บริหารงานโครงการฯ
-หลักสูตรสมเด็จย่า

2

ด.ต.ประหยัด

ศิลาอร

ป.โท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- สอนสาระวิชา วิทยาศาสตร์ 4-6

3

ด.ต.สลาวุฒิ

วิภาสธวัช

ปวช.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
- สอนสาระวิชา คณิตศาสตร์ 4-6

4

ด.ต.หญิงกฤษณา

ไหลเรี่ย

ปวส.

สำนักงานตำรวจแห่งชาต

-ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1
-ทุกกลุ่มสาระ

5

ส.ต.ท.หญิงสิริรัตน์

ทับทิมแดง

ม.6

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-ประจำชั้น ป.2
- ทุกกลุ่มสาระ

6

ส.ต.ท.หญิงขนิษฐา ชนะธาร    

-ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

7

นางสาวทรายแก้ว

ยังอยู่

ม.6

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้ดูแลเด็กชประจำชั้นอนุบาล 3 

8

นางสาวกิตติยา

จิตติพิพัฒน์พงษ์

ปวช.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้ดูแลเด็กชประจำชั้นอนุบาล  2

9

นายสิรวิชญ์

อนันตโรจน์

ป.ตรี

 

ครูคู่พัฒนา

07

1. นายพร เกิดศรี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
2. นายสมบัติ ทับทิมแดง  คณะกรรมการสถานศึกษา
3. นายเฉลิมชัย แก้วกระจ่าง  คณะกรรมการสถานศึกษา
4. ร้อยตรีปัญญา อินนุ่มพันธ์ คณะกรรมการสถานศึกษา
5. นายนงค์ เกิดศรี  คณะกรรมการสถานศึกษา
6. นายบุญช่วย มีถาวร คณะกรรมการสถานศึกษา
7. นายจุฑา แป้นทอง คณะกรรมการสถานศึกษา
8. นางสาวสุภาภรณ์ เอื้อเฟื้อ  คณะกรรมการสถานศึกษา
9. นางสาวนันท์หทัย พุทธรักษี คณะกรรมการสถานศึกษา

08

การคมนาคม : สภาพเส้นทางสามารถเดินทางเข้า - ออก ได้ทุกฤดูกาล
                         ระยะทางจากอำเภอถึงหมู่บ้านเขาจ้าวประมาณ  36  กิโลเมตร
                         ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัด 103  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยางและคอนกรีตสลับกัน 103  กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทาง 2  ชั่วโมง  30  นาที

 map

ent

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
รร.ตชด.บ้านป่าละอู กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
รร.ตชด.บ้านคลองน้อย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแนที่ 14
รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว
รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน    
รร.ตชด.บ้านป่าหมาก    
รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ    
รร.ตชด.บ้านโป่งลึก    
ศกร.อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)    
ศกร.บ้านคีรีล้อม