top
01 02 03

04

05 06 07 08 09 10

01

ประวัติของโรงเรียน
              โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน  ตั้งอยู่หมู่ที่  4 ตำบลเขาจ้าว  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิกัด NP 790664 มีพื้นที่รวม  40 ไร่   
              เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2534 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว โดยอาศัยศาลาการเปรียญสำนักสงฆ์บ้านท่าวังหิน เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่เด็กในหมู่บ้านและเด็กในพื้นที่ใกล้เคียง สาเหตุที่ต้องแยกสาขาออกมา สืบเนื่องมาจากประชาชนเห็นว่าการให้บุตรหลานเดินทางไปเรียนที่ โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว เป็นระยะทางประมาณ 4-5 กิโลเมตร ต้องข้ามแม่น้ำปราณบุรี ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทาง บางครั้งฝนตกหนัก เด็กนักเรียนไม่สามารถ เดินทางไปโรงเรียนได้ เนื่องจากอันตรายจากน้ำป่าไหลหลาก ประชาชนและคณะกรรมการหมู่บ้านจึงลงความเห็นให้แยกสาขาออกมา โดยได้ทำการสำรวจเด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ การศึกษาภาคบังคับ และเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำปราณบุรี และคนละหมู่บ้านของหมู่บ้านเขาจ้าว ให้ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านท่าวังหิน โดยทำหนังสือร้องขอไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มแรกเปิดทำการสอนมีนักเรียน จำนวน 53 คน มีครู ตำรวจตระเวนชายแดน 3 นาย เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กก่อนวัยเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
              เมื่อปี 2535 ประชาชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงได้ปรึกษาหารือกันเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น โดยขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านท่าวังหิน จำนวน 40 ไร่ (เขตปลอดภัยในราชการทหาร “ค่ายธนะรัชต์” อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และได้ทำการก่อสร้างอาคารถาวรขึ้น จำนวน 1 หลัง 7 ห้องเรียน โดยได้รับการ สนับสนุนและร่วมมือจากผู้ปกครองของนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธามอบวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จได้มาทำการจัด การเรียนการสอน ที่อาคารเรียนถาวร               เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2536 จนถึงปัจจุบัน และได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการ 5 อาคารหลัก คือ อาคารเรียนถาวร จำนวน 1 หลัง 7 ห้องเรียน  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และคณะกรรมการหมู่บ้าน  และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ซึ่งการก่อสร้างอาคาร ได้รับความร่วมมือจากคุณสุชาติ - คุณวันทนี  ศรีทองกิติกุล ราษฎรตลาดปราณบุรี  ได้มอบวัสดุอุปกรณ์อาคารเก่าที่ได้ทำการรื้อถอน ไปใช้ในการจัดสร้าง อาคารเอนกประสงค์ประจำโรงเรียน ต่อมาได้ทำการจัดสร้างอาคารโรงอาหาร โรงครัว จำนวน 1 หลัง ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกัน จัดสร้าง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดสร้างอาคารสหกรณ์ จำนวน 1 หลัง  ต่อมา บริษัท ยูนิลีเวอร์  ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณ จัดสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน โดยใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารเรียนต้นกล้าอาวียองซ์” 
              ปัจจุบันเปิดทำการสอน  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 68 คน เป็นชาย 36 คน เป็นหญิง 32 คน  ครูตำรวจตระเวนชายแดน 7 คน ผู้ดูแลเด็กเล็ก  2 คน  ครูตามโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา  1  คน    โดยมี ดาบตำรวจวิสุทธิ์ ปรางทอง  ทำหน้าที่ครูใหญ่
              สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยม ประชาชนในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน  จำนวน  5  ครั้ง  คือ
               ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่   6  สิงหาคม     พ.ศ. 2541  (218)
               ครั้งที่ 2   เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2549  (454)      
               ครั้งที่ 3   เมื่อวันที่  12 มกราคม     พ.ศ. 2553  (578)      
               ครั้งที่ 4   เมื่อวันที่  14 มกราคม     พ.ศ. 2558  (767)
               ครั้งที่ 5   เมื่อวันที่  17 มกราคม     พ.ศ. 2563  (982)

                    01  02  03  04

02

วิสัยทัศน์โรงเรียน : ภายในปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน  จัดการศึกษาโดยเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อ่านออกเขียนได้  สุขภาพร่างกาย                                 สมบูรณ์ นำชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงานตามแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชน                                 ในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2569

04

ปรัชญาโรงเรียน  :  สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

04

โครงการพระราชดำริ
          1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน                ครูรับผิดชอบ ด.ต.นิรุตน์  เกตุน้อย
          เป็นโครงการแรกที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2523 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน แล้วนำผลผลิตที่ได้ มาประกอบเป็น อาหาร กลางวัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงิน สิ่งของ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์การประกอบอาหารให้แก่โรงเรียน ในโครงการ การดำเนินงานของโครงการนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว ยังทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไป

วัตถุประสงค์    :   เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  บริโภคตลอดปีการศึกษาโดยใช้ผลผลิตการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร

กิจกรรมที่สำคัญ   :
          1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
          2. ผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียน ทั้งเนื้อสัตว์ ปลา ถั่วเมล็ดแห้ง พืชผักและผลไม้ที่หลากหลายเหมาะสมกับท้องถิ่นโดยเฉพาะกล้วยและมะละกอ โดยใช้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานและวิธี ให้มีผลผลิตที่หลากหลายหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนการประกอบอาหารของโรงเรียน
          3. ส่งเสริมการถนอมอาหารที่มีเหลือใช้ เพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน
          4. ประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มีคุณค่า และถูกสุขลักษณะ
          5. เฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการ รวมทั้งการตรวจสุขภาพและปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนและของชุมชน
          6. จัดการเรียนการสอนเรื่องการเกษตรและโภชนาการ

03  02  01  04      

          2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา               ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงบุณยวีร์  โรจนอุดมไพศาล

          เป็นโครงการที่ดำเนินการขี้น ในปี พ.ศ. 2526  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งประสบกับความขาดแคลนในหลายๆ ด้าน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาการอย่างดี พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้เท่าเทียมกับคนอื่นๆ และช่วยให้ครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงทำหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์         :  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 

กิจกรรมที่สำคัญ :  ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เกื้อหนุนในการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน  พร้อมให้นักเรียนศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

         02  03  04     

          3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน              ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงจริญญา  หอมเนียม

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงปัญหาการระบาดของโรคคอพอกเนื่องมาจากการขาดสารไอโอดีน ทั้งจาก รายงานของกระทรวงสาธารณสุข และจากการที่พระองค์ทรงพบเห็นในระหว่างเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จึงมีพระราชดำริที่จะดำเนิน การเพื่อ ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยเสริมการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๓ โดยคาดหวังว่า หากมี การ ดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องแล้ว ก็จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศโดยส่วนรวมได้

          วัตถุประสงค์   :   เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ทุรกันดาร

          กิจกรรมที่สำคัญ   :   
          1.หยดน้ำเสริมไอโอดีนให้นักเรียนดื่มเป็นประจำทุกวัน
          2.แจกเกลือไอโอดีนให้นักเรียนไปประกอบอาหารที่บ้าน
          3.  ร่วมมือกับสาธารณสุขในพื้นที่ตรวจโรคคอพอกและให้ความรู้แก่ประชาชน

01  02  03

          4. โครงการส่งเสริมสหกรณ์                              ครูรับผิดชอบ ด.ต.สุรินทร์  ประคำทอง

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นว่า การปลูกฝังสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากโรงเรียนเป็นอันดับแรก จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ในกลุ่มของเด็กนักเรียน  ตลอดจนครูและประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การรวมกลุ่มกันในการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีพระราชกระแสกับอธิบดีกรมตำรวจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภู่ต่าง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2534  ให้ดำเนินการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และมีพระราชกระแสกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2534 ให้ส่งเสริมวิธีสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียน จึงได้เริ่มดำเนินโครงการการส่งเสริมสหกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์     : เพื่อส่งเสริมความรู้   ทักษะด้านสหกรณ์  และสร้างลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับ    อุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่เด็กนักเรียน 
กิจกรรมที่สำคัญ    :
                1. จัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์
                2. จัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์ภาคปฏิบัติ เช่น กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์ และกิจกรรมการเกษตร เพื่อเป็นการฝึกทักษะของนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน
                3. จัดให้มีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสหกรณ์ตัวอย่าง

01  02  03

          5. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์           ครูรับผิดชอบ ส.ต.อ.หญิงเอื้อมพร ไหลเรี่ย

           โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เปิดทำการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบกับนักเรียนมีฐานะทางบ้านยากจน และไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับสูงในท้องถิ่น ทำให้เด็กนักเรียนเมื่อจบการศึกษาแล้วส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสศึกษาต่อ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีฐานะยากจน แต่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี พอที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ ให้เป็น “นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ” ซึ่งต้องผ่านการคัดเลือกตามลาดับขั้นที่กำหนด โดยจะพระราชทานค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในระหว่างการเรียนไปจนกว่านักเรียนเหล่านี้จะสำเร็จการศึกษา ตามความสามารถ และความเหมาะสมปัจจุบันมีการดาเนินโครงการตามพระราชดาริในท้องถิ่นทุรกันดารและในพื้นที่โครงการตามพระราชดาริ จำนวน 216 หมู่บ้านใน 47 จังหวัด โปรดเกล้าฯ รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดน่าน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบัน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวนมากขึ้นตามลำดับ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนจากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้น ตามความสามารถและความเหมาะสมตามระดับสติปัญญา
2. เพื่อให้นักเรียนจากถิ่นทุรกันดาร สามารถนาความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
3. เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักเรียนโรงเรียนในถิ่น ทุรกันดารให้เห็นคุณค่าของการศึกษาความสานึกในความเป็นคนไทยมีความรักถิ่นฐาน รักประเทศ และรักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข
4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียนตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีความเจริญก้าวหน้าทั่วกัน

กิจกรรมที่สำคัญ  : คัดเลือกนักเรียนที่เรียนจบชั้น ป.6 เข้าเป็นนักเรียนพระราชานุเคราะห์   ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนที่บ้านเดือนละ 1-2 ครั้ง

01  02  03  04

          6. โครงการฝึกอาชีพ                                        ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงชนัญภัค  อ้อนวอน

          เป็นโครงการที่โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการในปี พ.ศ.2531 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอาชีพให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่อาจศึกษาในระดับสูงต่อไปได้ และเน้นให้มีการฝึกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นนั้นๆ ในระยะเริ่มแรกให้จัดทำในโรงเรียนทดลองก่อนภาคละ 1 โรง โดยมีกรมอาชีวศึกษา(ขณะนั้น) รับไปสนองพระราชดำริฯ

วัตถุประสงค์      
                1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
                2. เพื่อให้เยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีวิชาชีพติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

               

กิจกรรมสำคัญ               
                1. ฝึกทักษะและความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน
                2. ส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น
                3. ส่งเสริมความร่วมมือจากภาคเอกชน๔. ดำเนินงานฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

               

01  02  03  04
                      

          7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           ครูรับผิดชอบ ส.ต.อ.หญิงเอื้อมพร  ไหลเรี่ย

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มีพระราชดำริให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนการสอนด้าน สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนของโครงการฯ เริ่มตั้งแต่การทำหลักสูตร การฝึกอบรมครูผู้สอน การจัดหาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ รู้คุณค่า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เช่น ป่าไม้ถูกทำลาย พิษภัยของควันไฟ จากการเผาป่า เรียนรู้ประโยชน์ของหญ้าแฝกในการช่วย อนุรักษ์ดินและนํ้า การอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุกรรมพืช เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังทรงให้มีการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชน ให้ตระหนัก และ มีจิตสำนึกร่วมกัน และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในถิ่นของตน

วัตถุประสงค์     :   เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน   เยาวชน   และประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่สำคัญ  :  จัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  ให้ความรู้แก่ประชาชน  เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยสาธิตและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น

01  02  03  04

          8. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร       ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงจริญญา  หอมเนียม

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใย เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดทำแผนพัฒนาเด็กและ เยาวชน ในถิ่นทุรกันดารฉบับแรกขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ.2535 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการทำงานพัฒนาจนถึงปัจจุบัน ได้จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม พระราชดำริฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560-2569) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์  : เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์  หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึง 3 ปี  ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับบริการที่เหมาะสมและได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

กิจกรรมที่สำคัญ : ร่วมกับ จนท.อนามัย ในพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพอนามัยแก่หญิงมีครรภ์  และ สนับสนุนอาหารเสริม นม วิตามิน ให้กับหญิงมีครรภ์  


01 02 0304

05

ผลิตภัณฑ์โรงเรียน : โครงการแปรรูปสับปะรดกวน

         เนื่องจากในชุมชนบ้านท่าวังหิน หมู่ 4  ตำบลเขาจ้าว  อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมาก  บางช่วงบางปี ได้รับผลกระทบราคาตกต่ำและล้นตลาด ขายไม่ได้ต้องนำไปเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงวัว   โครงการฝึกอาชีพเป็นหนึ่งใน ๘   โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   จึงได้คิดวิธีการแก้ปัญหาโดยนำสับปะรดของชาวบ้านในชุมชนที่เหลือจากการขายให้กับโรงงาน นำมาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ สับปะรดกวน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและชุมชนในโรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหินให้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

04  02  03  01

05

          ปัจจุบันมี นักเรียนรวมทั้งสิ้น  68  คน  เป็นชาย  36  คน  หญิง  32 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน  7 นาย ผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน  ครูตามโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา  1  คน

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

สายงาน

ความรับผิดชอบ

ภาพถ่าย

1

ด.ต.วิสุทธิ์  ปรางทอง

ม.6

บริหารงานบุคคลกร

-ครูใหญ่ฯ/บริหารงานโครงการฯ

 

2

ด.ต.สุรินทร์  ประคำทอง

ปริญญาตรี(ศศ.บ.)

งบประมาณและแผน

- ผู้ช่วยครูใหญ่
- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- ผู้ช่วยโครงการส่งเสริมสหกรณ์

01

3

ด.ต.หญิงจริญญา   หอมเนียม

ปริญญาโท (วท.ม.)

กิจกรรมนักเรียน

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
-โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน

02

4

ด.ต.หญิงบุณยวีร์  โรจนอุดมไพศาล

ปริญญาตรี (ร.บ.)

วิชาการ ธุรการ

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
-โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

03

5

ด.ต..นิรุตน์     เกตุน้อย

ปริญญาตรี(ศศ.บ.)

บริหารทั่วไป

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

05

6

ส.ต.อ.หญิงเอื้อมพร  ไหลเรี่ย

ปวช.

กิจกรรมนักเรียน

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
-โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

06

7

ส.ต.อ.หญิงชนัญภัค  อ้อนวอน

ปวช.

กิจกรรมนักเรียน

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- โครงการฝึกอาชีพ

07

8

นางสาวพัชรี    หอมเนียม

ม.6

ผู้ช่วยครูบริหารทั่วไป

-ครูประจำชั้นอนุบาล 2

08

9

นางสาวภาวิณี  พวงมาลัย

ปริญญาตรี(คบ.)

ผู้ช่วยครูธุรการ

-ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ,3

09

10

นางสาวพิมพ์อร    คงมั่น

ปริญญาตรี(คบ.)

ผู้ช่วยครูวิชาการ

-ครูสอนภาษาอังกฤษ

10

07

1. นายประสพโชค   ชูช่วย ประธานกรรมการ
2. นายภูวนารถ     ไทรชมภู ผู้แทนผู้ปกครอง
3. ด.ต.หญิงบุณยวีร์  โรจนอุดมไพศาล ผู้แทนครู
4. นายมงคล  อ่อนอก ผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นายสมชาย   จิตรแจ่ม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นางศรีนวล   ชูช่วย ผู้แทนศิษย์เก่า
7. นายทิศ   หลวงทิพย์ ผู้แทนองค์กรศาสนา
8. นายสมบัติ    พัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ด.ต.วิสุทธิ์  ปรางทอง กรรมการและเลขานุการ

08

การคมนาคม : สภาพเส้นทางสามารถเดินทางเข้า - ออก ได้ทุกฤดูกาล
                        

 map

ent

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
รร.ตชด.บ้านป่าละอู กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
รร.ตชด.บ้านคลองน้อย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแนที่ 14
รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว
รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน    
รร.ตชด.บ้านป่าหมาก    
รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ    
รร.ตชด.บ้านโป่งลึก    
ศกร.อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)    
ศกร.บ้านคีรีล้อม